MySQL 5 – czego nie było wcześniej

Utrwalam sobie różnice między wersjami;)

Procedury składowane:

W wersji bez parametrów przekazywanych do procedury:

CREATE procedure select_all()
SELECT * FROM tabela;

Wywołanie procedury select_all:

CALL select_all()

W wersji z parametrami:

CREATE procedure select_one(IN szukane_id INT(11))
  SELECT * FROM tabela WHERE id=szukane_id;

Wywołanie procedury:

CALL select_one(3)

Usunięcie procedury:

DROP procedure select_one

W procedurach można korzystać z instrukcji warunkowej IF:

CREATE procedure ifik(IN zmienna INT)

BEGIN
  IF zmienna > 5
    SELECT * FROM tabela LIMIT zmienna;
  ELSE
    SELECT * FROM tabela LIMIT 5;
  END IF;
END;

Można zrobić coś w rodzaju instrukcji switch, tutaj nazywanej instrukcją CASE:

CREATE procedure casik(IN zmienna INT)

CASE zmienna
  WHEN 0 THEN SELECT * FROM tabela
  WHEN 1 THEN SELECT COUNT(*) FROM tabela
  ELSE SELECT FROM tabela LIMIT 5
END CASE;

Jak widać odpowiednikiem case’ów są konstrukcje WHEN, a zamiast default mamy ELSE.

Jest również pętla WHILE:

CREATE procedure whilik()

BEGIN
  DECLARE indeks INT;
  SET indeks = 1;
  WHILE indeks < 10 DO
    SELECT * FROM tabela WHERE id = indeks;
    SET indeks = indeks + 1;
  END WHILE;
END;

Niejako odwrotnością WHILE jest REPEAT:

CREATE procedure repeacik()

BEGIN
  DECLARE indeks INT DEFAULT 1;
  REPEAT
    SET indeks = indeks + 2;
    UNTIL j > 10
  END REPEAT
END;

Coś jak continue:

CREATE procedure iteracik()

BEGIN
  DECLARE indeks INT DEFAULT 1;
  etykieta: REPEAT
    SET indeks = indeks + 5;
    IF indeks = 20 THEN ITERATE etykieta; END IF;
    UNTIL indeks = 100
  END REPEAT etykieta;
END;

Procedury mogą prawie wszystko - jednak nie mogą zmieniać innych procedur, funkcji czy triggerów.