Moje ulubione nowe funkcje w PHP 5

Z szeregu nowych funkcji wybrałam parę – moim zdaniem bardzo przydatnych – funkcji:

Po pierwsze funkcja array_combine(). Umożliwia stworzenie tablicy asocjacyjnej na podstawie dwóch innych tablic – pierwsza z nich to tablica kluczy, a druga tablica wartości.

$tab1 = array('klucz1', 'klucz2', 'klucz3');
$tab2 = array('wartosc1', 'wartosc2', 'wartosc3');
$tab3 = array_combine($tab1, $tab2);

Wówczas tablica $tab3 ma postać:

$tab3 = array('klucz1'=>'wartosc1', 'klucz2'=>'wartosc2', 'klucz3'=>'wartosc3');

Drugą jak dla mnie dość przydatną funkcją jest http_build_query(). Funkcja ta z argumentów podanych w tablicy (bądź obiektu) jako argumencie wejściowym tworzy łańcuch podobny łańcuchowi powstającemu przy przesyłaniu danych metodą GET. Dlatego też funkcja ta może się przydać do budowania takich właśnie zapytań, ale nie tylko.

Tablicą wejściową może być zwykła tablica:

$tab = array('zyrafa', los', 'hipopotam')
http_build_query($tab);

Wówczas stworzony łańcuch wygląda następująco:

0=zyrafa&1=los&2=hipopotam

Może to być tablica asocjacyjna:

$tab = array('duze zwierze'=>'zyrafa', 'rogate zwierze'=>'los', 'hipopotamowate'=>'hipopotam');
http_build_query($tab);

Wówczas łańcuch będzie miał postać:

duze+zwierze=zyrafa&rogate+zwierze=los&hipopotamowate=hipopotam

Może być mieszanka tablicy normalnej z asocjacyjną:

$tab = array('zyrafa', 'los', 'hipopotamowate'=>'hipopotam');
http_build_query($tab);

Funkcja zwróci wówczas:

0=zyrafa&1=los&hipopotamowate=>hipopotam

Jeśli nie chcemy by elementy były indeksowane samymi cyframi, można do funkcji dodać argument stanowiący przedrostek:

$tab = array('zyrafa', 'los', 'hipopotamowate'=>'hipopotam');
http_build_query($tab, 'arg');

Otrzymamy:

arg0=zyrafa&arg1=los&hipopotamowate=>hipopotam

Jak już jesteśmy przy argumentach funkcji należałoby dodać, że można również określić za pomocą jakiego znaku mają być łączone argumenty. Domyślnie jest nim znak &, ale może być to dowolny inny.

$tab = array('zyrafa', 'los', 'hipopotam')
http_build_query($tab, '', '|');

Wówczas stworzony łańcuch wygląda następująco:

0=zyrafa|1=los|2=hipopotam

Jeśli argumentem funkcji będzie tablica wielowymiarowa postaci:

$tab = array
(
	'osoba' => array
			(

				'imie' => 'Jan',
				'nazwisko' => 'Kowalski',
				'wiek' => 20

			)
);

Wówczas otrzymamy łańcuch postaci

osoba%5Bimie%5D=Jan&osoba%5Bnazwisko%5D=Kowalski&osoba%5Bwiek%5D=20

Jak widać został on już encodowany z postaci:

osoba[imie]=Jan&osoba[nazwisko]=Kowalski&osoba[wiek]=20

MySQL 5 – czego nie było wcześniej cd 2

Triggery zwane inaczej wyzwalaczami, ponieważ ich wywołanie zwykle uzależnione jest od jakiegoś zdarzenia. Zdarzeniem tym zwykle jest jakaś operacja na danych – INSERT, DELETE bądź UPDATE. Wyzwalacz może być wywoływany albo przed (BEFORE) albo po (AFTER) zdarzeniu (włożeniu do bazy rekordu, usunięciu go lub zmienieniu)

Przykładowo utworzony trigger:

CREATE TRIGGER nazwa_triggera
BEFORE UPDATE ON nazwa_tabeli
FOR EACH ROW SET NEW.nazwa_pola="jakis tekst";

Trigger ten jest może średnio przydatny ale dobrze ilustruje możliwości. Co powoduje – otóż przed każdym insertem do tabeli “nazwa_tabeli” w pole nazwa_pola wpisywany jest “jakis_tekst”. Nawet jeśli polecenie INSERT będzie wyglądać mniej więcej tak:

CREATE TRIGGER nazwa_trigger
AFTER DELETE ON nazwa_tabeli
FOR EACH ROW SET @oidy=CONCAT(@oidy,','OLD.id);

To trigger spowoduje, że zamiast tekstu “tralalalala” zostanie w bazie umieszcziony tekst “jakis tekst”. Przyda się to jeśli już po stronie serwera baz danych chcemy w jakiś sposób weryfikować dane zapisywane do bazy. Oczywiście zamiast możemy też zrobić trigger reagujący na UPDATE danych:

CREATE TRIGGER nazwa_triggera
BEFORE UPDATE ON nazwa_tabeli
FOR EACH ROW SET NEW.nazwa_pola="jakis tekst";

Wówczas jeśli wywołamy następujący UPDATE:

UPDATE nazwa_tabeli SET id=id+12 WHERE id>12;

Wszystkie wiersze przetworzone przez to zapytanie, czyli te gdzie w polu id jest liczba większa od 12 w polu nazwa_pola będą miały tekst postaci “jakis tekst”.

Można by też zrobić trigger, który zwróci nam id wszystkich usuniętych z bazy elementów:

CREATE TRIGGER nazwa_triggera
AFTER DELETE ON nazwa_tabeli
FOR EACH ROW SET @oidy=CONCAT(@oidy,','OLD.id);

Następnie usuwamy to co potrzebujemy uprzednio ustawiając zmienną @oidy na pustą:

SET @oidy='';
DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE id>100;

Żeby dowiedzieć się jakie id zostały usunięte:

SELECT @oidy

Wówczas otrzymamy ciąg w postaci np.:125,240,2134

MySQL 5 – czego nie było wcześniej cd

Kolejna rzecz, której nie było wcześniej to kursory. Świetnie nadają się one do pobierania danych z bazy i przemieszczanie się po nich.

Aby zacząć używać kursora trzeba go najpierw zadeklarować:

DECLARE nazwa_kursora CURSOR FOR SELECT pole FROM tabela;

Następnie należy go otworzyć:

OPEN nazwa_kursora

Aby pobrać kolejne wiersze uzyskane przez zapytanie zdefiniowane w kursorze używamy:

FETCH nazwa_kursora INTO a;

W tym przypadku a jest wcześniej zadeklarowaną zmienną. Powyższe polecenie zwykle występuje wewnątrz instrukcji REPEAT która umożliwia przejście po wszystkich wierszach pobranych przez kursor.

Gdy kursor przestanie być potrzebny zamykamy go:

CLOSE nazwa_kursora

Przykład użycia w procedurze:

CREATE PROCEDURE proccur()

BEGIN
  DECLARE done INT DEFAULT 0;
  DECLARE a INT;
  DECLARE kursor CURSOR FOR SELECT id FROM dane;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE ‘02000′ SET done = 1;

  OPEN kursor;
  REPEAT FETCH kursor INTO a;
    IF a > 2 THEN
      UPDATE dane SET nazwa=”a” WHERE id=a;
    END IF;
  UNTIL done END REPEAT;
  CLOSE kursor;
END;

Zmienna done potrzebna jest aby wiedzieć kiedy kursor zakończy pobieranie danych z bazy. Instrukcja REPEAT przechodzi przez wszystkie wiersze tablicy dane i jeśli id danego rekordu jest większe od 2 zmienia wartość pola nazwa na “a”. Kiedy wszystkie wiersze zostaną przeglądnięte REPEAT zostaje zakończone, zamykamy kursor.

MySQL 5 – czego nie było wcześniej

Utrwalam sobie różnice między wersjami;)

Procedury składowane:

W wersji bez parametrów przekazywanych do procedury:

CREATE procedure select_all()
SELECT * FROM tabela;

Wywołanie procedury select_all:

CALL select_all()

W wersji z parametrami:

CREATE procedure select_one(IN szukane_id INT(11))
  SELECT * FROM tabela WHERE id=szukane_id;

Wywołanie procedury:

CALL select_one(3)

Usunięcie procedury:

DROP procedure select_one

W procedurach można korzystać z instrukcji warunkowej IF:

CREATE procedure ifik(IN zmienna INT)

BEGIN
  IF zmienna > 5
    SELECT * FROM tabela LIMIT zmienna;
  ELSE
    SELECT * FROM tabela LIMIT 5;
  END IF;
END;

Można zrobić coś w rodzaju instrukcji switch, tutaj nazywanej instrukcją CASE:

CREATE procedure casik(IN zmienna INT)

CASE zmienna
  WHEN 0 THEN SELECT * FROM tabela
  WHEN 1 THEN SELECT COUNT(*) FROM tabela
  ELSE SELECT FROM tabela LIMIT 5
END CASE;

Jak widać odpowiednikiem case’ów są konstrukcje WHEN, a zamiast default mamy ELSE.

Jest również pętla WHILE:

CREATE procedure whilik()

BEGIN
  DECLARE indeks INT;
  SET indeks = 1;
  WHILE indeks < 10 DO
    SELECT * FROM tabela WHERE id = indeks;
    SET indeks = indeks + 1;
  END WHILE;
END;

Niejako odwrotnością WHILE jest REPEAT:

CREATE procedure repeacik()

BEGIN
  DECLARE indeks INT DEFAULT 1;
  REPEAT
    SET indeks = indeks + 2;
    UNTIL j > 10
  END REPEAT
END;

Coś jak continue:

CREATE procedure iteracik()

BEGIN
  DECLARE indeks INT DEFAULT 1;
  etykieta: REPEAT
    SET indeks = indeks + 5;
    IF indeks = 20 THEN ITERATE etykieta; END IF;
    UNTIL indeks = 100
  END REPEAT etykieta;
END;

Procedury mogą prawie wszystko - jednak nie mogą zmieniać innych procedur, funkcji czy triggerów.

30 dni do sukcesu

Ostatnio szukając materiałów na temat Ruby on Rails, znalazłam bloga z tłumaczeniem tekstu: http://www.stevepavlina.com/blog/2005/04/30-days-to-success/. W sumie dość sprytny to pomysł, by spróbować z czymś wytrzymać 30 dni, a później będzie się już tak przyzwyczajonym, że nie straszne będą kolejne dni, miesiące, tygodnie. Póki co zamierzam to wcielić w życie na blogu, którego ostatnio nie udawało mi się urozmaicać wyrywkami z życia programisty po godzinach;) Co oczywiście nie znaczy, że nic się nie działo – zainteresowałam się dość przelotnie frameworkiem Symfony, który jednak szybko doprowadził mnie do pasji, jeśli chodzi o jego konfigurację (stos błędów jakie pojawiają się mimo iż stosuję się do tutoriala na stronie frameworka), ale ja go jeszcze dopadnę;) Z przyjemniejszych rzeczy – zainstalowałam sobie Beryla na mojej Fedorze i bawię się płynnymi okienkami oraz masą innych rzeczy:) Znalazłam też fajną stronę dla społeczności związanej z językiem Ruby: http://rubyquiz.com/. Umieszczane są na niej różne programistyczne zadanka, a później ludzie wymieniają się rozwiązaniami na liście mailingowej.